Về Rút Ngắn Khoảng Cách - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Về
Rút Ngắn Khoảng Cách

Ra đời từ năm 2009, chương trình Rút ngắn Khoảng cách của LIN tập hợp sự đóng góp về tài chính, thời gian, chuyên môn từ các cá nhân, doanh nghiệp, và tổ chức trong nước và quốc tế; từ đó, điều phối những đóng góp này đến các tổ chức phi lợi nhuận Việt Nam để họ thực hiện các sáng kiến xây dựng cộng đồng – tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường tại Tp. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Mỗi năm, Rút ngắn Khoảng cách tổ chức 3 đợt tài trợ. Trong đó, vòng tài trợ I và III diễn ra với quy mô nhỏ vào đầu năm và cuối năm, mỗi gói tài trợ tối đa 50 triệu đồng/dự án. Vòng tài trợ II của năm được thiết kế thành một chuỗi các hoạt động nối tiếp nhau bên cạnh quy trình chọn lựa dự án do công chúng quyết định nhằm xây dựng nhận thức của người dân về những thách thức xã hội và môi trường; từ đó gia tăng sự tham gia của người dân đến việc giải quyết các thách thức này, mỗi gói tài trợ trong vòng II lên đến 150 triệu đồng. Các chủ đề dự án mà Rút ngắn Khoảng cách tài trợ đa dạng, gồm giảm nghèo đói, giáo dục và đào tạo, y tế, môi trường, người khuyết tật, bình đẳng giới, bảo tồn động vật hoang dã, v.v.