Về Rút Ngắn Khoảng Cách - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

Về
Rút Ngắn Khoảng Cách

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng LIN (LIN) là một tổ chức Việt Nam phi chính phủ và phi lợi nhuận thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (số Đăng ký A-840, ngày 29 tháng 6 năm 2009, bởi Bộ Khoa học & Công nghệ).

LIN hướng đến mục tiêu các cộng đồng địa phương có thể tận dụng nguồn lực địa phương để dẫn dắt việc xây dựng một tương lai bền vững của Việt Nam bằng cách củng cố hệ sinh thái thiện nguyện dựa vào cộng đồng bằng cách vận động, kết nối và cung cấp nguồn lực cho các tổ chức phi lợi nhuận địa phương, các nhà tài trợ và tình nguyện viên để đóng góp cho sự phát triển bền vững ở Việt Nam.


Rút Ngắn Khoảng Cách được phát triển dựa trên tiền đề "Thiện nguyện dựa vào cộng đồng" với niềm tin rằng mọi cộng đồng đều có tài sản của riêng họ (tiền bạc, kỹ năng, kiến thức, mạng lưới,...), và khi những tài sản này được tập hợp lại, chúng xây dựng nên sức mạnh và tiếng nói cộng đồng.

Được khởi xướng từ năm 2009, đến nay Rút Ngắn Khoảng Cách đã cấp quỹ cho 134 dự án/sáng kiến cộng đồng với hơn 100,000+  đời sống được hỗ trợ.

Chủ đề cấp tài trợ của Rút Ngắn Khoảng Cách qua các năm:

- 2021: Hành tinh và Con người (SDGs)

- 2020: Hành tinh (SDGs)

- 2019: Thịnh vượng (SDGs)

- 2018: Con người (SDGs)

- 2017: 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên hiệp Quốc (SDGs)

- 2016: Phát triển Cộng đồng

- 2015: Môi trường

- 2014: Giáo dục

- 2013: Trẻ em

- 2012: Phụ nữ

- 2011: Người nhập cư