Tomago Kids khóa 3 & 4 - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Tomago Education

- Người đại diện: Lê Hoàng Nhật
- Vị trí/Chức danh: Giám đốc sáng tạo


2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 5/10/2015 - 31/12/2015
- Địa bàn thực hiện dự án: TP.HCM


Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
50 trẻ em

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Tổ chức 6 khóa học ngoại khóa sáng tạo, hướng nghiệp

Mục tiêu dài hạn:
Tăng số lượng học sinh mà TE có thể đào tạo mỗi khóa đồng thời đảm bảo chất lượng giảng dạy.

Mục tiêu ngắn hạn:
Có khoảng 50 em học viên của Tomago Education, trong đó có 4 em học sinh nghèo học giỏi (chuẩn nghèo thành phố Hồ Chí Minh) được học miễn phí từ suất học bổng.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.