Tomago Kids khóa 3 & 4 - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Tomago Education

- Người đại diện: Lê Hoàng Nhật
- Vị trí/Chức danh: Giám đốc sáng tạo
2. Phạm vi đề xuất:
- Thời gian: 5/10/2015 - 31/12/2015
- Địa bàn thực hiện dự án: TP.HCM
3. Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
50 trẻ em

1. Tóm tắt dự án:
Hoạt động dự án: Tổ chức 6 khóa học ngoại khóa sáng tạo, hướng nghiệp
2. Mục tiêu:
Có khoảng 50 em học viên của Tomago Education, trong đó có 4 em học sinh nghèo học giỏi (chuẩn nghèo thành phố Hồ Chí Minh) được học miễn phí từ suất học bổng.
3. Kết quả mong đợi:
(1) Tăng số lượng học sinh mà TE có thể đào tạo mỗi khóa đồng thời đảm bảo chất lượng giảng dạy.
(2) Đạt 50 em học sinh cho khóa 4, trong đó có 4 em học sinh nghèo được học miễn phí bằng học bổng.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.