Lập kế hoạch chiến lược cho YPD - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Saigon Young People in Development

- Người đại diện: Nguyễn Lê Yêu Thương
- Vị trí/Chức danh: Nhóm phó

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Lập kế hoạch chiến lược cho YPD

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.