Đo lường & đánh giá các kỹ năng mềm và cảm xúc cần cho sự thành công của học sinh trong thế kỷ 21 thông qua môn tiếng Anh trong trường phổ thông - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: Teach For VietNam
- Người đại diện: Huỳnh Hạnh Phúc

2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 5/1/2017 - 5/1/2018
- Địa bàn thực hiện dự án: Tây Ninh
- Dự án giải quyết các vấn đề:
x Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
- Các em học sinh trong ở các trường công cấp 1 và cấp 2 của Tây Ninh nơi Giáo viên TFV được phân công giảng dạy
- Các Giáo viên TFV tham gia công tác giảng dạy và giáo viên trong hệ thống tại các trường

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Tổ chức các chương trình giảng dạy do các giáo viên TFV ở các trường được phân công đảm nhiệm. 
Mục tiêu dài hạn:
Đo lường sự tiến bộ và phát triển trong việc rèn luyện và phát triển các kỹ năng mềm và cảm xúc ở các em thông qua chương trình giảng dạy của các Giáo viên TFV ở các trường được phân công. Từ đó có những xem xét, điều chỉnh và cải thiện chương trình giảng dạy ngày một hiệu quả hơn.

Mục tiêu ngắn hạn:
- Hoàn thiện và không ngừng cải thiện hệ thống và các báo cáo để phục vụ tốt nhất nhu cầu phân tích dữ liệu
- Thành lập một quy chế lưu trữ dữ liệu về kết quả học tập, các kỹ năng mềm và cảm xúc cho các em học sinh
- Các báo cáo được xây dựng một cách trực quan hiệu quả của việc giảng dạy kỹ năng mềm và cảm xúc, đây sẽ là nền tảng quan trọng thúc đẩy nhận thức và sáng kiến cho việc giảng dạy các kỹ năng này trong hệ thống trường công

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.