Đào tạo kỹ năng cho sinh viên nghèo và có hoàn cành đặc biệt (khiếm thị) - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách

1. Giới thiệu tổng quan về tổ chức:
- Tên tổ chức: VIETSEED FOUNDATION INC
- Năm thành lập: 13/02/2012
- Địa chỉ: 121 Day Street, Apt 204, San Francisco CA 94131
- Người đại diện: Nguyễn Đức Thùy Anh
- Vị trí/Chức danh: Quản lý Dự án

2. Ý tưởng đề xuất:
- Thời gian: 11/2014 - 11/2015

Cộng đồng/Đối tượng hưởng lợi mà ý tưởng hướng tới:
100 sinh viên xuất sắc Vietseed sinh sống và học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, gặp khó khăn về tài chính nhưng có tiềm năng và mong muốn tiếp cận những khóa học nâng cao kĩ năng.

Hoạt động xin tài trợ của dự án:
Dự án bao gồm 02 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: Từ tháng 11/2014 đến hết tháng 12/2014, chuỗi hội thảo, chương trình huấn luyện về định hướng sự nghiệp và xác định mục tiêu trong cuộc sống
- Giai đoạn 2: Từ tháng 1/2015 đến hết tháng 11/2015, chuỗi hội thảo huấn luyện các kĩ năng mềm như: học ngoại ngữ, làm việc nhóm, quản lí thời gian, giao tiếp thuyết trình, phỏng vấn và viết CV, 02 hoạt động thực tế và cuộc thi hùng biện tiếng Anh

Mục tiêu dài hạn:
- Định hướng, xây dựng mục tiêu về cuộc sống và sự nghiệp
- Đào tạo và huấn luyện các kĩ năng cần thiết
- Cung cấp những cơ hội thực tế để sinh viên trải nghiệm và hội nhập.

Tham gia cùng chúng tôi

Liên hệ để tham gia dự án.