Dự án 2021 - Chương trình Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng Cách
Rút Ngắn Khoảng Cách 2021 vẫn đang tiếp tục huy động nguồn lực cho 14 dự án có nhu cầu về tài chính và chuyên môn cần kết nối thêm: Thông tin dự án

Dự án của chúng tôi